Драматично видео: лешояд се сблъсква с парапланерист

По вре­ме на пър­вия си полет в Индия, парап­ла­не­рист се сблъс­к­ва с лешо­яд. Това до опли­та­не на вър­ви­те. Парап­ла­не­рис­та не губи кон­т­рол над ситу­а­ци­я­та нито за секун­да. Вед­на­га след сблъ­съ­ка успя­ва да отво­ри резер­в­ния пара­шут. 20-секун­д­но­то пада­не завър­ш­ва бла­го­по­луч­но с при­зе­мя­ва­не без трав­ми. Нито чове­ка, нито пти­ца­та не са пост­ра­да­ли в инци­ден­та.

Thanks! You've already liked this