Двуглава змия

Неве­ро­ят­ни кад­ри за това как двуг­ла­ва­та змия се дви­жи и пие вода. Може да види­те, че и две­те гла­ви кон­т­ро­ли­рат тяло­то и се дър­пат — една­та иска да отиде при вода­та, дру­га­та не. Но вед­нъж отиш­ли при вода­та и две­те гла­ви са жад­ни и пият до наси­та. Зми­я­та се про­да­ва за 50,000 щат­с­ки дола­ра.

Thanks! You've already liked this