Гъби шиитаке

Източ­ник: agoracosmopolitan​.com от AS на Pinterest

Шии­та­ке е вид ядли­ва гъба от род Lentinula. Раз­прос­т­ра­не­на е в Източ­на Азия и се отглеж­да на кес­те­ни, ото­къ­де­то идва и име­то й, кое­то на япон­с­ки озна­ча­ва „кес­те­но­ви гъби“. Тя се изпол­з­ва в япон­с­ки, китайс­ки, корейс­ки, тай­ланд­с­ки и виет­нам­с­ки ястия като дели­ка­тес или под­прав­ка. Обик­но­ве­но се про­да­ват суше­ни и пре­ди да се гот­вят се накис­ват във вода. Обик­но­ве­но се изпол­з­ва шап­ка­та на гъба­та, тъй като пън­че­то е мно­го твър­до. В тра­ди­ци­он­ни­те общес­т­ва, на изток тя е била изпол­з­ва­на и като лекар­с­т­ве­но сред­с­тво.

Thanks! You've already liked this