Внезапно пропадане на тротоар в Турция

Ден със сне­го­ва­леж в град Корум, цен­тър на едно­и­мен­на­та про­вин­ция в Тур­ция, на око­ло 240 км севе­ро­из­точ­но от Анка­ра.
Извед­нъж тро­то­а­рът про­па­да. На виде­о­то се виж­да вне­зап­но­то срут­ва­не. Обър­не­те вни­ма­ние как мъжът непос­ред­с­тве­но вдяс­но от бяла­та кола бър­зо се изна­ся вед­на­га щом усе­ща, че ста­ва нещо неред­но.

Срутването

Като по чудо само един сту­ден е леко ранен при този инци­дент. Пра­ви се раз­след­ва­не по слу­чая, но явно всич­ко е въп­рос на качес­т­во на стро­и­тел­с­т­во­то и спаз­ва­не на стро­и­тел­ни­те нор­ми. Само мал­ко­то нава­лял сняг успя­ва да ком­п­ро­ме­ти­ра кон­с­т­рук­ци­я­та. А като се замис­лим, че тур­с­ки фир­ми сто­ят вто­рия лъч на мет­ро­то и магис­т­ра­ли…

Thanks! You've already liked this