Велорекс Оскар

Източ­ник: carpictures​.us от Car Pictures на Pinterest

Спом­ня­те ли си този хиб­рид меж­ду авто­мо­бил и мото­цик­лет, про­из­веж­дан от 50-те годи­ни на мина­лия век, та чак до 1971 г. от една ТПК в гр. Сол­ни­це в бив­ша­та Чехос­ло­ва­кия? За оне­зи, кои­то не са го виж­да­ли на живо и не са се кач­ва­ли на това три­ко­лес­но вози­ло — да, пред­став­ля­ва точ­но това, кое­то се виж­да на сним­ка­та — сто­ма­нен ске­лет, обле­чен с плат!!

Source: Melvyn on Pinterest

Thanks! You've already liked this