Българско-арабски разговорник (либийски диалект)

Раз­го­вор­ни­кът е прак­ти­чес­ко посо­бие за раз­го­вор­на­та реч в Либия и е пред­наз­на­чен за бъл­га­ри­те, рабо­те­щи там. Три тран­с­к­рип­ци­я­та са изпол­з­ва­ни бъл­гар­с­ки­те фоне­ми кои­то са най-близ­ки до съот­вет­ни­те араб­с­ки, за да може да се пол­з­ва от нес­пе­ци­а­лис­ти фило­ло­зи. Прак­ти­чес­ка­та насо­че­ност на раз­го­вор­ни­ка опре­де­ля и изпол­з­ва­не­то на раз­го­вор­на­та реч, а не кни­жов­ния араб­с­ки език.

Thanks! You've already liked this