Безшевна маска за лице от цветна кърпичка

Материали

  • Нос­на кър­пич­ка или квад­рат­но пар­че плат око­ло 30 х 30 см
  • Кни­жен фил­тър за кафе машина
  • Лас­ти­ци (или взъз­ки за коса)
  • Ножи­ци (ако се нала­га да отре­же­те плат)

Указания.

  1. Отре­же­те фил­тъ­ра за кафе.
  2. Сгъ­не­те кър­пич­ка­та на две.
  3. Сло­же­те фил­тъ­ра в сре­да­та на сгъ­на­та­та кър­пич­ка и под­гъ­не­те гор­ния край надо­лу, а дол­ния край нагоре.
  4. Поста­ве­те лас­ти­ци­те или връз­ки­те за коса на око­ло 15 см една от друга.
  5. Под­вий­те два­та стра­нич­ни края навът­ре и ги съединете.

Може да види­те как да си напра­ви­те още и:

Без­шев­на мас­ка за лице от тениска

Шита мас­ка за лице

Източ­ник: National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD)Division of Viral Diseases

Thanks! You've already liked this