Безплатни брикети за отопление от отпадъчна хартия

Все­ки ден изхвър­ля­ме голе­ми коли­чес­т­ва хар­тия — от опа­ков­ки, от пъл­на­та пощен­с­ка кутия и от как­во ли още не. Това видео ще ви пока­же как да не изхвър­ля­те всич­ка­та тази хар­тия, а да я пре­вър­не­те в нещо полезно -
Ако не раз­би­ра­те анг­лийс­ки — не се при­тес­ня­вай­те — като изгле­да­те виде­о­то, ще раз­бе­ре­те как сами да си напра­ви­те хар­ти­е­ни бри­ке­ти с кои­то да се отоп­ля­ва­те през зимата.

Thanks! You've already liked this