Антена за цифрова телевизия от капак на метална кутия

 • Наме­ре­те мета­лен капак от от кръг­ла кутия с диа­ме­тър око­ло 20 см. Ако няма­те под­хо­дя­ща, ще се нало­жи да купи­те кутия бис­к­ви­ти или шоко­ла­до­ви бон­бо­ни в така­ва кутия. Тък­мо ще зарад­ва­те децата.
 • Раз­де­ле­те кръ­га на 6 рав­ни час­ти и ще полу­чи­те 6 точ­ки. С флу­мас­тер мак­ри­рай­те два сре­щу­по­лож­ни три­ъ­гъл­ни сегмента.
 • Изпол­з­вай­ки инс­т­ру­мент за ряза­не отстра­не­те три­ъ­гъл­ни­ци­те. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА!!! Сло­же­те си мас­ка за лице и коже­ни работ­ни ръкавици.
 • Заоб­ле­те ръбо­ве­те, като оси­гу­ри­те 6 мм раз­сто­я­ние меж­ду върховете.
 • Про­бий­те дуп­ка 6 мм.
 • Изре­же­те ско­ба 12 х 18 мм.
 • Под­гот­ве­те кра­и­ща­та на коак­си­ал­ния кабел.
 • Изпол­з­вай­те поял­ник за да запо­и­те кра­и­ща­та на кабе­ла за ъгли­те, а също и ско­ба­та, за да закре­пи­те кабела.
 • Бор­дът на кути­я­та тряб­ва да е висок 12 мм.
 • Закре­пе­те анте­на­та на про­зо­ре­ца с двой­но залеп­ва­ща лепенка.
 • ТЕСТВАЙТЕ!
 • Напи­ше­те в комен­тар как е ста­на­ла антената!

Друг още мно­го по-лесен начин да си напра­ви­те анте­на може да види­те на това видео.
Ако оба­че циф­ро­ви­ят теле­ви­зи­о­нен сиг­нал е слаб и отда­ле­чен, ще ви е необ­хо­ди­ма по-мощ­на анте­на със усил­ва­тел. Схе­ма и опи­са­ние как да си напра­ви­те така­ва, ще научи­те на тази стра­ни­ца.

Thanks! You've already liked this