Анимирана сграда

Худож­ни­кът Гийом Рей­мон (Guillaume Reymond) превръ­ща 11-етаж­на сгра­да в Лоза­на в гейм­пад с 8‑битови игри. За „ани­ма­ци­я­та“ зда­ни­е­то пома­гат 110 сту­ден­ти, заста­на­ли на про­зор­ци­те със капа­ци. Отва­ря­не­то и затва­ря­не­то на капа­ци­те е тол­ко­ва син­х­ро­ни­зи­ран, че след редак­ция на виде­о­то, фаса­да­та съв­сем при­ли­ча на дис­п­лей от рет­ро ком­пю­тър­на игра.

Thanks! You've already liked this