Ако търсите работа в Германия… офертите са тук!

'www.army.mil' photo (c) 2008, The U.S. Army - license: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Ако тър­си­те рабо­та в Гер­ма­ния пър­во тряб­ва да се запоз­на­е­те със зако­но­ви­те изис­к­ва­ния за рабо­та в Гер­ма­ния.

След това, ако зна­е­те нем­с­ки, или има­те познат, кой­то може да ви помог­не с ези­ка, прегле­дай­те обя­ви­те на мно­жес­т­во­то сай­то­ве за рабо­та в Гер­ма­ния, като:

www​.rabotavevropa​.com

Ако не наме­ри­те рабо­та в Гер­ма­ния тук може да види­те как да наме­ри­те рабо­та в Нор­ве­гия.
И не забра­вяй­те: кой­то тър­си — нами­ра!

Thanks! You've already liked this